PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare


Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilități Publice al oraşului Cugir - a funcţiei contractuale de   muncitor calificat - treapta profesională I pentru sectorul de activitate Gospodărie comunală, spații verzi - perioadă nedeterminată.

 I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 

 

 

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de muncitor calificat , treapta profesională I :
STUDII :
   - şcoală profesională/ medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
-          curs calificare profesională pentru operarea și conducerea utilajelor terasier (buldoexcavator sau excavatorist) finalizate cu atestat/diplomă pentru operarea și conducerea diferitelor utilaje terasiere (buldoexcavator sau excavator) -opţional ;
 -   vechime în meseria de buldoexcavatorist/exscavatorist -opţional;
 -   posesor al permisului de conducere categ. C,E;
  -   minimum 10 ani vechime în muncă.

 

 

 

 

 

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
- selecția dosarelor de înscriere - 25 august 2017;
- rezultatele afişării dosarelor de concurs în data de 25 august 2017;
-  31.08.2017, ora 11,00 – proba practică ;
-  04.09.2017  – proba de interviu ;
- 24.08.2017, ora 16,00 termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei oraşului Cugir  – Biroul Resurse umane, cam. 15
 
 

 

 

IV. Dosarul de concurs :
   Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.    curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
    V. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisăşi/sau proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a interviului.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Conform prevederilor art. 32 din Regulamentul –cadru din H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare :
"(1)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor."
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
 

 

 

VI. NOTĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBELOR CONCURSULUI :

 

 

 
1. Proba practică din cadrul concursului pentru ocuparea postului de muncitor calificat- buldoexcavatorist din cadrul sectorului de activitate Gospodărie comunală, spații verzi :se va desfăşura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
    a) capacitatea de adaptare;
    b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
    c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
    d) capacitatea de comunicare;
 
2. Proba de interviu pentru ocuparea postului de muncitor calificat - sectorul de activitate Gospodărie comunală, spații verzi - se va desfăşura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
    a) capacitatea de adaptare;
    b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
    c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
    d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 -  tel. 0258/751001 int. 115.
Cautare
 
© 2017  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions