PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare


      Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Cugir - Biroul Asistenţă medicală, Compartiment Asistență medicală comunitară a următoarelor funcţii contractuale vacante- perioadă nedeterminată:
 - mediator sanitar , 
-  asistent medical comunitar
I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
NOTĂ : Condițiile de mai sus se completează cu prevederile art. 11 pct. A din Ordinul nr. 619/2002 a M.S.F.
II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de:
- mediator sanitar : 
 
1. STUDII :  
 a) învățământ general obligatoriu   
 b) absolvent al cursurilor de formare profesională ca mediator sanitar, dovedite prin certificat de mediator sanitar
2. Recomandare din partea unei organizații active ale comunității de romi din unitatea teritorial-administrativă Cugir;
-  asistent medical comunitar
 
1. STUDII :
 a) asistent medical cu studii postliceale:
    - diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, şcoală de specializare postliceală sanitară, sau şcoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei/Ministerul Educaţiei Naţionale;
    - certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
    - atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii;
    - certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice;
    - certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
    b) asistent medical cu studii medii:
- diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei
2.  De preferinţă, absolvent al cursurilor de formare profesională ca asistent medical comunitar, dovedite prin : diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în acest domeniu care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical comunitar.
NOTĂ : îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 22 alin. (4 ) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioar
III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
 
- selecția dosarelor de înscriere - 28.08.2017;
- rezultatele afişării dosarelor de concurs în data de 28.08.2017;
-  05.09.2017, ora 11,00 – proba scrisă ;
-  07.09.2017  – proba de interviu ;
- 25.08.2017, ora 13,30 termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei oraşului Cugir  – Biroul Resurse umane, cam. 15;
 
IV. Dosarul de concurs :
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
  VI. Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului : 
- Mediator sanitar:
 
1. Ordin nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 -
EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI;         
2. O.U.G. nr. 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare -  Capitolul 2;
3) H.G. nr. 18/2015 - pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020 - Anexa 1 pct. 5 - Scopul, obiectivele și grupul țintă al strategiei;
4. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare -  Capitolul V, Secţiunea a 2-a - Nivelul local;
 
-  asistent medical comunitar
 
 1. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;         
2. Ordin  nr. 386/2004 a Ministerului Sănătăţii privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G.  nr. 2/ 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România;
 
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 -  tel. 0258/751001 int. 115.
Cautare
 
© 2017  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions