PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare


      Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea în cadrul ,,Clubului Sportiv Orășenesc Cugir - compartiment Biroul financiar- contabil, salarizare personal, achiziţii publice şi competiţii sportive ,,pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:
 -  șef birou ;
 -   inspector de specialitate,gradul IA
I. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs :
- ŞEF BIROU
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
- de preferinţă curs specializare ,,Achiziţii publice,,
- inspector de specialitate ,gradul IA
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, economice, educaţie fizică şi sport"
-vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
 
Nrcrt
PERIOADA
ACTIVITĂȚI
1
10.08.2017
publicare/afișare anunț concurs
2
10.08 - 25.08.2017, ora 13,30
depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei Cugir, cam. 15
3
28.08.2017
selecția dosarelor de concurs
4
28.08.2017 - ora 16,00
afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs
5
29.08.2017- ora 8,00-16,00
depunerea eventualelor contestații la etapa de selecție a dosarelor de concurs
6
29.08.2017 - ora 16,00
afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor depuse la etapa de selecție a dosarelor
7
05.09.2017 - ora 11,00
susținerea probei scrise
8
06.09.2017 - ora 8,00
afișarea rezultatelor probei scrise
9
06.09.2017 - ora 8,00 - 16,00
depunerea eventualelor contestații privind rezultatul concursului la proba scrisă
10
07.09.2017, ora 11,00
afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor depuse la proba scrisă
11
08.09.2017,
susținerea interviului conform programării
12
11.09.2017, ora 8,00
afișarea rezultatelor interviului
13
11.09.2017, ora 8,00 - 16,00 ;
 
depunerea eventualelor contestații privind rezultatul interviului
14
12.09.2017, ora 15,00
Afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor depuse la interviu
15
12.09.2017, ora 16,00
Afișarea rezultatelor finale/punctajelor finale ale concursului
 
IV. Dosarul de concurs :
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, în situația în care este solicitată;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
V. Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului : 
- ŞEF BIROU
1.Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.273/2006 -Legea privind finanţele publice;
3.Legea nr.69/2000 - Legea educatie fizice şi sportului;
4.Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii, republicată;
5. Ordinul nr.923/2014, republicat -pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
-  inspector de specialitate gradul IA
1. H.G. nr. 343/2011 pentru aprobarea Statutului antrenorului;
2. Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Orășenesc Cugir, aprobat prin H.C.L nr. 152/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 
VI. Proba de interviu se va desfăşura conform planului de interviu întocmit de către comisia de concurs, care va include următoarele criterii și probe de evaluare :
1. CRITERII DE EVALUARE
a) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerială.
d)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;    
e) capacitatea de analiză şi sinteză;
f) motivaţia candidatului;     
g) comportamentul în situaţiile de criză;     
h) iniţiativă şi creativitate;
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 -  tel. 0258/751001 int. 115 .
Cautare
 
© 2017  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions