PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare

 


„Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său,concurs pentru ocuparea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului - Birou Administrativ , a funcţiei contractuale vacante de şofer microbuz I" - perioadă nedeterminată.

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de şofer microbuz I :

  1. STUDII : - generale/şcoală profesională/ medii liceale, finalizate cu diplomă sau adeverinţă, calificare în domeniu constituie un avantaj;
b) vechime în specialitate- minimum 3 ani ;
c) carnet de conducere categoria D;
d)atestat profesional transport persoane, card tahograf.

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
- selecția dosarelor de înscriere : 16-17.12.2019;
- rezultatele afişării dosarelor de concurs în perioada 16-17.12.2019;
- 23.12.2019, ora 10,00 – proba scrisă ;
- proba de interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
- 02.12.2019 - 13.12.2019, ora 13,30 termenul pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei oraşului Cugir– Compartimentul Resurse Umane, cam. 15;

IV. Dosarul de concurs :
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


V. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursuluise face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba interviu-practica, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a interviului.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Conform prevederilor art. 32 din Regulamentul –cadru din H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare :
"(1)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(2)În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor."
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

VI.Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului :
  1. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulteiroare.

b) Hotărârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

c) Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – CAP. 4 – Obligaţiile lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) HCL nr.12/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionareal aparatului de specialitate al Primarului orașului Cugir, modificată şi completată prin HCL nr.225/2019.

Detalii privind condiţiile de desfășurare a concursului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1- tel. 0258/751001 int. 115.
Documente atasate:
Cautare
 
© 2020  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions