PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionare

 

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior pentru compartimentul: Urmărire, control și executare silită a taxelor și impozitelor locale - Direcția Venituri , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Cugir.

I. Condiţii de participare la concurs :
a) prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția prevederilor lit.e) respectiv apt din punct de vedere psihologic;
b) studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniile: informatică;
c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:minimum 7 ani.

II. Concursul se desfăşoară după următorul program :
- în data de 18.02.2020, ora 11,00 – proba scrisă ;
- proba de interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
- dosarele de concurs se depun în intervalul 17.01.2020 - 05.02.2020, la sediul Primăriei oraşului Cugir – Compartimentul Resurse umane, cam. 15;
- cunoștinte de operare pe calculator : MS Oficce.

III. Bibliografie :
1.Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
2. Constitutia Romaniei.
3. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 ,privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
6.HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
7. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.
10.HCL nr.12/2017 privind Regulamentul de organizare si functionare ROF al Primăriei oraşului Cugir;

V. DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;


d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

VI.Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de referent de specialitate, clasaII - gradul profesional superior sunt următoarele:

1.Constată şi stabileşte impozitele şi taxele reglementate deLegea 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, însuşindu-şi totodată legislaţia fiscală privind intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale.
2.Pe baza cererilor şi declaraţiilor depuse de contribuabil verifică corectitudinea şi realitatea datelor întocmind referate de debite sau scăderi când declaraţiile depuse de intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale nu corespund cu realitatea.
3.Urmăreşte depunerea în termenele legale a declaraţiilor de impunere de către contribuabil din sectorul repartizat efectuând şi controale la plătitorii de impozite şi taxe asupra modului în care aceştia îşi îndeplinesc obligaţiile fiscale faţă de bugetul local.
4.Efectuează inspecţii fiscale pe teren cind situaţia impune acest lucru ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea cererilor contribuabililor.
5.Intocmeşte şi gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil regrupate într-un dosar unic, semnate şi avizate de către directorul executiv.
6.În cadrul competenţelor pe care le are rezolvă în termen legal cererile, reclamaţiile şi sesizările contribuabililor, dispunând în scris executorului fiscal aplicarea de măsuri de executare silită în cazul neachitării obligaţiilor faţă de bugetul local şi colaborează cu organele de specialitate în acest sens.
7.In baza solicitărilor contribuabililor analizează şi prezintă propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri şi restituiri de impozite şi taxe locale.
8.Avizează la cererea contribuabililor certificate-adeverinţă, prin care se atestă situaţia existentă în evidenţele fiscale.
9.In baza legislaţiei în vigoare şi planului de control verifică periodic contribuabili asupra sincerităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite în baza de impozitare, modificând unde este cazul impunerile iniţiale, cu avizul favorabil al directorului executiv şi urmăreşte încasarea diferenţelor de impozit stabilite.
10.Intocmeşte borderouri de debit-scăderi în ceea ce priveşte sarcinile fiscale ale contribuabililor pe care le opereazăîn baza de date, iar atunci când este cazul întocmeşte rapoarte în legătură cu rezultatul verificărilor contribuabililor din sectorul repartizat.
11.In baza listelor de rămăşite din sectorul repartizat transmite executorului fiscal în scris situaţia restanţierilor în vederea luării unor măsuri de încasare a acestora, cu aplicarea gradelor de urmărire silită la contribuabilii restanţieri la plata impozitelor şi taxelor locale.
12.In baza listelor de rămăşite din sectorul repartizat transmite executorului fiscal în scris situaţia restanţierilor în vederea luării unor măsuri de încasare a acestora, cu aplicarea gradelor de urmărire silită la contribuabilii restanţieri la plata impozitelor şi taxelor locale.
13.Intocmeşte şi transmite în teritoriu înştiinţările de plată pentru debitele înregistrate.
14.Răspunde de modul de urmărire, încasare şi lichidare a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor din sectorul repartizat.
15.Asigură îndosarierea documentelor existente în dosarele fiscale ale contribuabililor din sectorul repartizat şi arhivarea acestora cu respectarea legislaţiei referitoare la arhivare.
16.Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală şi ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
17.Eliberează autorizaţii de funcţionare conform H.G.nr.333/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 şi a legii nr.650/2002- pentru aprobarea O.G. nr.99/2000- privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
18.Operează în baza de date declaratiile și referatele în cazul I.I., I.F. cât și a autorizațiile de functionare a tuturor agenților economici.
19.Arhiveaza toate documentele din cadrul Directiei venituri cu respectarea legislatiei referitoare la arhivare.
20.Indeplinirea tuturor sarcinilor trasate de şeful ierarhic superior, de Primar sau de persoanele cărora se subordonează.

21.Răspunde de bunurile aflate în inventarul serviciului şi predate în folosinţa inspectorului. Răspunde de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local.
22.Răspunde disciplinar, administrativ, material sau penal, după caz atunci când se face vinovat de încălcarea legislaţiei în vigoare privind exercitarea sarcinilor de serviciu.
23.Dă lămuriri contribuabililor în legătură cu situaţia rol.
24.Depunerea în termenul legal la caseria instituţiei a numerarului încasat direct pe teren, când este cazul.
25.Utilizarea şi gestionarea conform prevederilor legale a chitanţelor şi a altor documente cu regim special, puse la dispoziţie de instituţie.
26.Semnalează prompt prin raport apariţia unor evenimente, fapte sau informaţii cu importanţă semnificativă pentru Primărie respectiv pentru compartimentul economic.
27.Verifică periodic debitele restante în scopul eliminării termenului de prescripţie a obligaţiilor bugetare putând propune măsuri de recuperare a lor, cu avizul favorabil al directorului executiv.
28.In baza înştiinţărilor de plată transmise de inspectorii de sectoare dispune conform Legii 207/2015 măsuri de urmărire şi încasare a creanţelor bugetare întocmind în acest sens titlurile executorii şi somaţia, în baza cărora declanşează procedura şi efectuaează operaţiunile de executare silită, grupate într-un dosar unic.
29.Solicită instanţei judecătoreşti asiguratorii în vederea executării silite înfiinţarea popririi asiguratorii asupra veniturilor, a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile, a ipotecii asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum şi orice altă măsură de indisponibilizare a veniturilor şi bunurilor urmăribile, prevăzute de lege, pentru asigurarea realizării creanţelor bugetare.
30.Colaborează cu alte organe şi instituţii abilitate, putând solicita să se facă cercetări sau cere relaţii în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile şi soluţionarea dosarului de executare.
31.Este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.
Copiile actelor prevăzute mai sus se depun însoţite de documentele originalesau în copii legalizate care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Cugir, cam. 15.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cugir, cam. 15 sau telefon 751001, int. 115,
Documente atasate:
Cautare
 
© 2020  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions