PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

 

ANUNȚ

„Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe -perioadă determinată (pe perioada proiectelor implementate) - a funcției contractuale de execuție vacantă de: inspector de specialitate, grad II (1 post) la Biroul Managementul Proiectelor cu finanțare internațională.

 

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice  administrație publică ;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an vechime;

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

  -depunerea dosarelor 18.09.2020-01.10.2020, ora 16,00  la sediul Primăriei oraşului Cugir  – Compartimentul Resurse umane, cam. 15;

 - selecția dosarelor de concurs - 02.10.2020;

 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs în data de 02.10.2020 ora 13,30;

 - 12.10.2020 - proba scrisă , ora 11,00;

 - proba de interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerii probei scrise;

IV. Bibliografie :

1. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26.02.2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

2. HOTĂRÂRE nr.399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 

4. HOTĂRÂRE nr.93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014–2020.

5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

6. HOTĂRÂREA nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016.

7. O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

8. H.G. nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

9.Ghidul solicitantului.Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

10.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ- partea a VI-a.

 

V. Dosarul de concurs :

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. Nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, permis de conducere în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului   eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

     În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

VI.Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția contractuală de execuție  de inspector de specialitate, gradul II(administrație publică și științe economice)conform pct.48 din HCL nr.203/2020 sunt următoarele:

- Întocmirea/verificarea rapoartelor tehnice şi financiare ale proiectului;

-Întocmirea/verificarea documentațiilor cererilor de plată/rambursare şi asigurarea respectării termenelor de depunere a acestora pentru decontare;

 - Elaborarea, redactarea răspunsurilor la cererile de clarificare transmise de către autoritatea contractantă şi încărcarea acestora în cadrul platformei MySMIS;

- Verificarea şi încarcarea documentelor în MySMIS ( acte adiționale etc.);

- Verificarea respectării elementelor de identitate vizuală impuse de finanțator;

- Actualizarea pe parcurs a cererii de finanțare şi documentelor conexe (grafic de implementare, activități, grafic de rambursare etc.); 

- Verificǎ dosarele de achiziţii ale proiectelor;

- Participă la activitatea de achiziţii publice în cadrul proiectelor;

- Indeplineşte şi alte atribuţii de serviciu specifice fişei postului primite din partea șefului ierarhic superior și conducerii instituţiei în conformitate cu pregătirea profesională.

Documente atasate:
Cautare
 
© 2020  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions