PrimarieCity HallDespre CugirAbout CugirViata SocialaSocial lifeEconomiaEconomyServicii OnlineOnline servicesContactContactContactContactProgram de funtionareProgram de funtionareCoronavirusCoronavirus

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba cu sediul în str.I.L.Caragiale  nr.1 organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe -perioadă nedeterminată- a  2 funcții publice de execuție vacante de :
- inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Cugir, Serviciul Proiecte, Investiții, Dezvoltare-Compartiment Investiții, Achiziții publice-Investiții, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore pe săptămână.
 
I) Condiţii de participare la concurs :
a) prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;
b) prevăzute  de art.386 lit. a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare: studii universitare absolvite cu diplomă de licență  în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism ; 
c) conform art.468 alin. (1) lit.c).: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1) selecția dosarelor de înscriere
     Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției, situat în orașul Cugir, str.I.L.Caragiale nr.1, județul Alba, în termen de 20 de zile de la data publicării anuțului pe site-ul instituției, respectiv  din data 09.11.2021 până la data de 29.11.2021, inclusiv.
2) proba scrisă  va avea loc în data de 13.12.2021, ora 11,00  la sediul instituției, situat în orașul Cugir, str.I.L.Caragiale nr.1, județul Alba și va consta în redactarea unei lucrări.
3) proba de interviu se va susține în termen de maxim 5 zile de la data desfășurării probei scrise .
  În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
 
II.Tematica:
1) Reglementări privind funcția publică;
2)  Reglementări  privind administrația publică;
3)Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
4)  Reglementări  privind calitatea în construcții;
5) Reglementări  privind recepția construcțiilor;
6) Reglementări  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
7) Reglementări  privind autorizarea executării lucrărilor în construcții;
8) Reglementări privind achzițiile publice (valoare estimată, specificații tehnice, criterii de calificare, criterii de atribuire, evaluare și modificare contracte).
III. Bibliografie :
1.Constituția României, republicată.
2.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare- partea a III-a, partea a V-a, partea VI-a- Titlul I și II.
 
 
3.Ordonanță nr.137/2020, republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr.50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6.Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7.HG nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.
8.HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare.
9. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
10.HOTĂRÂREA nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
IV. DOSARUL DE CONCURS:
Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor, cu modificările și completările ulterioare:
 -  formularul de înscriere (anexa nr. 3 formular disponibil pe site-ul instituției);
 -  curriculum vitae, modelul comun european;
 -  copia actului de identitate;
 -  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări (copie certificat căsătorie, dacă este cazul) ;
-  copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
-  cazierul judiciar;
-  declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
   - consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau copii legalizate, la  Compartimentul Resurse umane din cadrul Primăriei Cugir, cam. 15.
 
V.Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de inspector, clasa I - gradul profesional superior sunt următoarele:
- Confirmă pe documentele de plată cheltuiala sumelor de plată pentru obiective prevăzute în programul de investiţii în limita prevederilor acestuia şi conform contractelor încheiate;
- Asigură recepţia obiectivelor de investiții, primirea cărţii tehnice a construcţiilor, predarea obiectivelor în exploatare şi administrare după finalizare;
- Verifică întocmirea corectă, conform contractului/comenzii, a situaţiilor de plată, a proceselor verbale de recepţie a lucrării şi a ordinelor de lucru;
 
 
- Verifică pe teren sau prin sondaj, lucrările executate de prestatori în vederea avizării situaţiilor de plată;
- Verifică aplicarea corectă a preţurilor unitare la materiale;
- Verifică aplicarea corectă a sporurilor, cotelor şi normelor de deviz, conform legislaţiei în vigoare;
- Verifică aplicarea corectă a clauzelor contractuale;
- Asigură derularea contractelor economice încheiate de diverşi agenţi economici cu UAT şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;
- Asigură protecția și conservarea spațiilor verzi, prin întocmirea documentației care permite intervenții supra spațiilor verzi;
- Întocmeşte referate de necesitate anuale pentru lucrările de investiţii aflate în derulare și pentru lucrări noi;
- Răspunde, împreună cu beneficiarii sau adminstratorii direcţi, de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii urbane din cadrul oraşului;
- Întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie;
- Colaborează permanent cu firmele de proiectare şi de consultanţă, pe parcursul derulării contractelor de investiţii;
- Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât şi finanţarea şi decontarea acestora;
- Colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate în aplicarea PUG, PUD, PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană;
- Colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activităţii investiţionale a acestora;
- Colaborează cu administratorii de reţele edilitare şi cu direcţiile de specialitate ale acestora pentru coordonarea lucrărilor derulate şi pentru obţinerea avizelor tehnice de specialitate;
- Analizează documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmirea documentaţiilor pentru avizarea şi aprobarea acestora;
- Coordonează activităţile cu privire la documentaţiile ce se întocmesc pe etape pentru încheierea unui contract, conform legislației în vigoare: întocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotărâre pentru concesionarea/închirierea/asocierea/vânzarea terenului, solicitând compartimentelor de specialitate, precum şi organelor competente avizele ce trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre;
- Face propuneri de completare sau de dezvoltare a investiţiilor de lucrări edilitare (reţele de apă potabilă, reţele de canalizare, reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.);
- Inițiază și urmărește punerea în aplicare a Planului de Mobilitate Urbană;
- Răspunde pentru legalitatea şi corectitudinea de fond şi de formă a tuturor lucrărilor pe care le întocmeşte;
-Asigură aplicarea prevederilor OSGG 600/2018;
-Identifică riscurile în exercitarea atribuţiilor și le prezintă în scris coordonatorului compartimentului, după caz;
-Îndeplineşte obiectivele prevăzute de Standardul ISO 9001:2000, specifice compartimentului din care face parte;
-Are obligația de a asigura arhivarea și păstrarea documentelor compartimentului, conform sarcinilor de serviciu;
-Asigură respectarea în mod corespunzător a timpului de lucru, în vederea creşterii randamentului în soluţionarea lucrărilor;
-Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurile de aplicare a acestora;
-Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă, etc.) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;
 
- Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;
- Este obligat să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu şi Codul de conduită al funcţionarilor publici;
-Menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
-Respectă programul de lucru stabilit de conducerea instituţiei;
-Este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
-Îndeplineşte orice alte atributii ce ţin de obiectului de activitate al compartimentului sau încredinţate de către conducerea primăriei.
 
      Concursul  de recrutare se desfășoară în coformitatea cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor, cu modificările și completările ulterioare 
Detalii privind condiţiile de desfășurare a concursului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 -  tel. 0258/751001 int. 115.
Cautare
 
© 2021  Primaria Orasului Cugir . Design realizat de SOBIS Solutions