ANUNȚ

privind angajarea pe durata stării de alertă, a unui post vacant de asistent social și al unui post vacant de îngrijitor, fără concurs, pe perioadă determinată în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al orașului Cugir 

 

Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Cugir din subordinea Consiliului local al orașului Cugir prin Primaria oraș Cugir angajează fără concurs, personal contractual de execuție pe perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă (14.08.2020), în baza art.27 din Legea nr.55/15.05.2020:

-  1 post de asistent social cu studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială în cadrul Servicii sociale - Biroul Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru persoane vârstnice- Compartiment îngrjijire la domiciliu;

- 1 post de îngrijitor cu studii generale în cadrul Servicii sociale- Compartiment adăpost de noapte.

 Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 I. Condiții generale de participare:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţiile specifice de participare sunt:

 - Asistent social:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;      

 - certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi.

- Îngrijitor :studii generale;

     - minim 5 ani vechime în muncă

 III. Procedura se va desfăşura conform calendarului următor :

- depunerea dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, dar nu mai mult de data de 09.07.2020 ora 16,00, la sediul Primăriei oraşului Cugir  – Compartimentul Resurse umane, cam. 15;

- selecția dosarelor în data de : 10.07.2020, ora 9,00; 

- rezultatul afişării selecției dosarelor: 10.07.2020 ora 13,30;

   În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.La afișarea rezultatului selecției dosarelor se va publica data de organizare a probei de interviu.

     Persoana declarată ,,admisă" va fi încadrată pe durată determinată, începând cu data de 15.07.2020 până la data de 14.08.2020, conform prevederilor art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 IV. Dosarul trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată  instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

6. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

       În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis , acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau la adresa de email primariacugir@primariacugir.ro

     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 -  tel. 0258/751001 int. 115 .

Documente atasate: